"Rakennustekniikka" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Aluekehityshankkeen kannattavuuden arviointi ja strateginen päätöksenteko hyödyntäen sumean logiikan tuottojakaumamenetelmää 

   Riepponen, Tuomo (2019)
   Diplomityö
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kohdeyritykselle päätöksentekoa tukevia laskelmia aluekehityshankkeen ohjaamiseksi taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on kerätä kohdeyritykselle tietoa kohdemarkkinoista ...
  • Asiakaslähtöisyyden parantaminen hankekehityksessä 

   Lainio, Manu (2017)
   Diplomityö
   Viime vuosikymmenten aikana teollisuudessa on havahduttu tilanteeseen, että pelkkä tuotteen kehittäminen ja tuotannon tehostaminen eivät yksinään enää riitä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. On ymmärretty, että asiakkuudet ...
  • Asukasmuutosten hallinta perustajaurakoinnissa 

   Töyrylä, Niklas Antti Oskari (2017)
   Diplomityö
   Diplomityön päätavoitteena on luoda lähtökohtia ja kehitysehdotuksia rakennusyrityksen asukasmuutosten hallintaprosessin kehittämisen tueksi. Tutkimuksen päätavoitteen saavuttamista tukemaan on luotu kolme alatavoitetta, ...
  • Asuntokoon vaikutus asuinkerrostalon toteutuskustannuksiin 

   Takala, Lauri (2018)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön päätavoitteena oli määrittää, miten asuinkerrostalon keskipinta-alan lisääminen vaikuttaa rakennuksen toteutuskustannuksiin. Työn alatavoitteina oli myös selvittää mitkä rakennusosat ja -järjestelmät ovat ...
  • Esipäällystetyn tuplasalaojaputken kilpailukyky infrarakenteissa 

   Hunnakko, Henri (2017)
   Diplomityö
   Tutkimuskohteena oli FX-tuplasalaojaputki, joka on FX-suodatinkankaalla esipäällystetty infrarakenteiden salaojitukseen tarkoitettu tuplasalaojaputki. Tutkimuksessa selvitettiin FX-tuplasalaojaputken ominaisuuksia ja ...
  • Hankekehitys ja suunnittelun ohjaus omaperusteisessa asuinrakentamisessa 

   Maunula, Miska (2019)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä tutkittiin omaperusteisen asuinrakentamisen hankekehitystä, suunnittelua sekä suunnittelun ohjausta. Diplomityön toimeksiantajana toimi Westpro cc Oy. Tutkimus perustui aiemmin havaittuun tarpeeseen ...
  • Improving the Cost-efficiency of Large Diameter Bored Piles 

   Niemeläinen, Matias (2017)
   Diplomityö
   The main goal of this Thesis was to create a more effective way to install piles using the Down-the-Hole-method (DTH-method). Side objectives included the study of drilling parameters, design principles and regulations ...
  • Infratuotannon virtauttaminen 

   Salovaara, Toni (2017)
   Diplomityö
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia keskisuuren kansainvälisen kohdeyrityksen infratuotannon virtauttamista. Tuotannon virtauttamisella tarkoitetaan tuotannon tehostamista soveltamalla Lean-filosofiaa tuotannonohjaukseen. ...
  • Julkisesti tuetun asuntotuotannon rakennuttamisen erityispiirteet 

   Ojares, Juho (2018)
   Diplomityö
   Julkisesti tuettu asuntotuotanto on yksi keino asumisen kohtuuhintaisuuteen pääsemiseksi. Kohdeyritys mietti liiketoimintansa laajentamista julkisesti tuettujen asuntojen rakennuttamiseen, mutta heillä ei ollut tarvittavaa ...
  • Jälkijännitetyt pihakansirakenteet 

   Rajamäki, Julius (2019)
   Diplomityö
   Työssä selvitettiin jälkijännitettyjen pihakansirakenteiden rakennesuunnittelussa huomioitavia asioita. Alan kirjallisuuden, aikaisempien tutkimusten ja haastatteluiden perusteella esitetään laajasti ja monipuolisesti ...
  • Kaksikerroksisen rivitalon konseptisuunnittelu 

   Niskanen, Iida (2017)
   Diplomityö
   Lehto Asunnot Oy:lle on syntynyt tarve luoda uusi asuntokonsepti kaksikerroksisille rivitaloille. Konseptilla tarkoitetaan vakioitua mallia, jota noudatetaan kaikissa rakennettavissa kohteissa. Yritys on jo aiemmin rakentanut ...
  • Kustannushallinnan luotettavuuden parantaminen urakkaliiketoiminnassa 

   Ylisaukko-oja, Karoliina (2017)
   Diplomityö
   Rakennushanke koostuu kolmesta pääosa-alueesta, jotka ovat laajuus, aika ja kustannukset. Nämä osa-alueet muodostavat samalla tavoitteet hankkeelle, ja jokainen niistä on tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Tässä tutkimuksessa ...
  • Laadunhallinnan kehittäminen konseptirakentamisessa 

   Vormisto, Erika (2018)
   Diplomityö
   Laadullisesti hyvä asuntokohde vaikuttaa yrityksen imagoon sekä asiakastyytyväisyyteen. Laadulla on olennainen vaikutus myös asiakkaan uusiin ostopäätöksiin. Laatu käsitteenä sisältää teknisen laadun lisäksi asiakkaan ...
  • Lean-ajattelun soveltaminen teollisuuden rakennusprojektien ohjauksessa 

   Koivulampi, Sylvain (2018)
   Diplomityö
   An extremely intense schedule is typical in an industry’s construction project where the construction works are scheduled based on the mechanical equipment installations. The equipment procurements define most of the initial ...
  • Liikennekaasun jakeluinfrastruktuurin vaihtoehdot 

   Leppänen, Heikki (2018)
   Diplomityö
   Jyväskylän talousalueella toimiva jätekeskus Mustankorkea Oy on rakennuttanut alueelleen kuivamädätykseen perustuvan biokaasulaitoksen. Laitoksessa biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi, jonka jakeluun on rakennettu ...
  • Liikenneolosuhteita vastaavien viivytysfunktioiden kehittäminen 

   Räikkönen, Antti (2018)
   Diplomityö
   The purpose of the volume-delay functions is to describe the interaction of traffic volumes and travel times on links as in reality. Traffic volume data from forecasting traffic model scenarios is used as input data for ...
  • Maanvaraisen pilarianturaperustuksen suunnitteluprosessi hyödyntäen Scia Design Forms -laajennusta 

   Runnakko, Juha-Matti (2017)
   Diplomityö
   Maanvaraisen pilarianturan suunnittelu on asiakasyrityksessä tähän saakka toteutettu omien Excel-laskentapohjien avulla käsinlaskentana. Menetelmä on sisältänyt manuaalista lähtöarvojen siirtoa laskentaohjelman ja ...
  • Mallipohjaisen Infrarakennustyömaan seurantamittarit 

   Välipirtti, Pekka (2017)
   Diplomityö
   Mallipohjainen tuotanto on ollut käytössä monilla infrarakentamisen työmailla jo vuosia. Menetelmään on panostettu ja sen avulla on saavutettu merkittäviä etuja. Sen käyttö on levinnyt ja yleistynyt nopeasti. Järjestelmä ...
  • Pienen rakennesuunnittelutoimiston tarjous- ja sopimuskäytäntöjen kehittäminen 

   Koskinen, Jouni (2017)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön tutkimusongelmana on Insinööritoimisto Jonecon Oy:n tarjous- ja sopimuskäytännöt, jotka on yrityksen ylimmän johdon taholta todettu puutteelliseksi aiheuttaen riskejä yrityksen liiketoiminnalle. Tutkimuksen ...
  • Pohjarakenteiden kustannusten määrittely ja vakiointi kohdeyrityksen kokonaistarjoukseen 

   Ristimäki, Matias (2017)
   Diplomityö
   Kohdeyritys Valmet on yksi maailman johtavista sellu- ja energiateollisuuden teknologiatoimittajista. Yritys toimittaa erilaisia kattilalaitos- ja voimalaitoskokoonpanoja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Yrityksen asiakkaita ...