TUP OA Books

 

Uusimmat viitteet

 • Moral Dimensions of Humour : Essays on Humans, Heroes and Monsters 

  Nickl, Benjamin; Rolfe, Mark (Tampere University Press, 2024)
  book
  Tässä teoksessa tarkastellaan huumorin käsitettä ja sen suhdetta ihmisen käyttäytymiseen. Kirjan luvut kattavat laajan ajanjakson ulottuen 1500-luvulta nykypäivään. Niissä syvennytään erilaisiin kulttuurisiin konteksteihin, ...
 • Sosiaali- ja terveysalan innovaatioekosysteemit 

  Rannisto, Pasi-Heikki; Leponiemi, Ulriika; Nordling, Nadja; Kolehmainen, Jari (Tampere University Press, 2023)
  book
  Julkisen sektorin sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää kehitetään useiden samanaikaisten haasteiden ristipaineessa. Näitä ovat esimerkiksi niukat taloudelliset resurssit, hoito- ja hoivavelka, väestön ikääntymisen ...
 • Koulutus ja yhteiskuntaluokka 

  Kalalahti, Mira; Silvennoinen, Heikki; Varjo, Janne; Vilkman, Minna; Tampere University (Tampere University Press, 2023)
  book
  Teoksen yhdeksän artikkelia tarkastelevat luokkakysymystä koulutusjärjestelmän kaltaisissa yhteiskunnallisissa rakenteissa piilevinä elettyinä ja koettuina, valtaan kietoutuneina ilmiönä. Kirjaan on koostettu kolme ...
 • Tilintarkastus ja evaluaatio: Talouden ja sääntelyn vuoropuhelu 

  Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa; Tampere University (Tampere University Press, 2023)
  book
  Kokoomateoksessa syvennytään tilintarkastuksen, arvioinnin ja omistajaohjauksen ajankohtaisiin ilmiöihin ja kysymyksiin. Tarkastuksen ulkoinen toimintaympäristö – talouselämä, yritystoiminta ja sääntely-ympäristö – ...
 • Mä lehden luin : Yleisön suhde painettuun ja digitaaliseen sanomalehteen 

  Heikkilä, Heikki; Hellman, Heikki; Ovaska, Liisa (Tampere University Press, 2023)
  book
  Median digitaalisessa murroksessa sanomalehteä on alettu pitää pölyttyneenä uutisvälineenä. Samat mielikuvat liitetään etenkin painetun sanomalehden lukijoihin. Heidät kuvitellaan ikääntyneiksi, maalla asuviksi ja vähemmän ...
 • Kanssatutkimus : Ihanteet ja käytännöt 

  Kulmala, Meri; Spišák, Sanna; Venäläinen, Satu (Tampere University Press, 2023)
  book
  Ihmisten yhdenvertaisuuden esteitä tutkitaan yhä useammin osallistavin menetelmin ja kanssatutkimuksen keinoin. Kanssatutkimuksessa tutkimukseen osallistuviin ihmisiin suhtaudutaan oman elämänsä asiantuntijoina ja ...
 • Monimuotoinen ansiotyö : Näkökulmia monista lähteistä ansaintaan 

  Järvensivu, Anu; Haapakorpi, Arja (Tampere University Press, 2022)
  book
  Tässä kokoomateoksessa käsitellään monimuotoista ansiotyötä osana suomalaista työelämää. Teoksen artikkeleissa tätä vähän tutkittua ilmiötä tarkastellaan monipuolisten empiiristen aineistojen kautta. Tilastokeskuksen ...
 • Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus 

  Raitakari, Suvi; Günther, Kirsi; Räsänen, Jenni-Mari (Tampere University Press, 2022)
  book
  Tässä teoksessa ollaan kotona. Tutkijat kuljettavat lukijan hyvinvointityön tekijöiden kotikäynneille ja asumisessaan tukea tarvitsevien asiakkaiden luokse. Hyvinvointityön tekijöillä viitataan sosiaali- ja terveysalan ...
 • A Critical Evaluation of Individualism, Collectivism and Collective Action 

  Rautakivi, Tuomo; Siriprasertchok, Ritthikorn; Melin, Harri (Tampere University Press, 2022)
  book
  Tämän vertailevan tutkimuksen tavoitteena on luoda syvempää ymmärrystä kollektivismista, ammattiyhdistystoiminnasta ja kyvystä luoda kollektiivista toimintaa käyttäen Suomea ja Kambodzhaa esimerkkeinä individualistisesta ...
 • Kasvatuksen muuttuvat työ- ja toimintaympäristöt : 10 eläytymismenetelmätutkimusta 

  Härkönen, Saaga; Lätti, Johanna; Rytivaara, Anna; Wallin, Anna (Tampere University Press, 2022)
  book
  Kasvatusinstituutiot peruskoulusta yliopistoon ovat jatkuvan muutoksen keskiössä. Globaalit ja paikalliset yhteiskunnalliset muutokset, kuten esimerkiksi sosiaalisen median levittäytyminen osaksi arkea tai synnytyssairaaloiden ...
 • Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa 

  Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Rönkkö, Jaakko; Urpilainen, Matti; Wacker, Jani; Tampere University (Tampere University Press, 2021)
  Teoksessa syvennytään yhteiskunnallisesti tärkeisiin tarkastuksen, arvioinnin ja valvonnan kysymyksiin, jotka ovat muuttuneet ja joihin on odotettavissa monia muutoksia 2020-luvulla. Toimintaympäristön muutokset muovaavat ...
 • Medioitunut valta ja politiikan paluu : Kyselytutkimus suomalaispäättäjien suhteesta mediaan 2009 ja 2019 

  Reunanen, Esa; Kunelius, Risto (Tampere University Press, 2021)
  Medioitunut valta ja politiikan paluu kuvaa suomalaisten päättäjien suhdetta mediaan heille vuosina 2009 ja 2019 suunnattujen kyselyjen perusteella. Kyselyihin vastasi vaikuttaja-asemassa olevia henkilöitä kahdeksalta eri ...
 • Pirstoutuvatko työurat? : Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa 

  Ojala, Satu; Pyöriä, Pasi (Tampere University Press, 2020)
  book
  Työurien vakaus ja laatu ovat merkittäviä yhteiskunnallisia ja talouspoliittisia kysymyksiä, sillä pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus perustuu työikäisten työssäkäyntiin sekä työstä, tuotannosta ja kulutuksesta ...
 • Uudistuva sosiaali- ja terveysala 

  Hujala, Anneli; Taskinen, Helena (Tampere University Press, 2020)
  book
  Tämä tutkimukseen perustuva kokoomateos tarjoaa selkeän, monipuolisen ja käytännönläheisen yleiskatsauksen siitä, mihin suuntaan suomalainen sosiaali- ja terveysala on kehittymässä 2020-luvulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ...
 • Käyttöliittymä vaaleihin : Tutkimus vaalikoneista kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista 

  Borg, Sami; Koljonen, Kari (Tampere University Press, 2020)
  book
  Vaalikoneilla on Suomessa yli 20 vuoden historia. Suurin osa suomalaisista vaalikoneista on median toteuttamia ehdokasvaalikoneita. Niiden merkitys vaalitiedon lähteenä on kohonnut maassamme merkittäväksi lähes kaikissa ...
 • Elämää sinnittelevässä pikkukaupungissa : varkautelaisten arki ja hyvinvointi 

  Hänninen, Vilma; Kouvo, Antti; Kuusela, Pekka (Tampere University Press, 2020)
  book
  Tässä kymmenestä artikkelista koostuvassa kokoomateoksessa tarkastellaan Varkautta rakennemuutoksen kanssa kamppailevana pienenä kaupunkina historiallisia dokumentteja sekä vuosina 2016–2017 kerättyjä kysely- ja ...
 • Narratives of fear and safety 

  Kaukiainen, Kaisa; Kurikka, Kaisa; Mäkelä, Hanna; Nykänen, Elise; Nyqvist, Sanna; Raipola, Juha; Riippa, Anne; Samola, Hanna (Tampere University Press, 2020)
  book
  Kaksikielinen kokoomateos Narratives of fear and safety tarkastelee pelon ja turvallisuuden dynamiikkaa ja kulttuurisia merkityksiä kirjallisuudessa ja muissa medioissa. Englannin- ja ranskankieliset artikkelit tarjoavat ...
 • Shaping and re-shaping the boundaries of working life 

  Foulkes Savinetti, Nicol; Riekhoff, Aart-Jan (Tampere University Press, 2020)
  book
  This edited book brings together contributions by some of the top work-life researchers from Finland and abroad. It offers a series of short essay-type chapters covering a broad variety of topics related to how labour ...
 • Subject Teacher Education in Transition : Educating Teachers for the Future 

  Ropo, Eero; Jaatinen, Riitta (Tampere University Press, 2020)
  book
  Tämä artikkelikokoelma esittelee Tampereen yliopistossa viimeisten 25-30 vuoden aikana tehtyä aineenopettajankoulutuksen kehittämistyötä, teoriaa ja käytäntöjä ainedidaktisessa kontekstissa. Teoksen kirjoittajat ovat ...
 • NLP perusteet 

  Hiltunen, Sinikka; Kiviaho, Matti; Vikeväinen-Tervonen, Leena (Tampere University Press, 2003)
  book
  NLP eli neuro-linguistic programming perustuu mallittamiselle. Sitä voidaan kutsua myös taitavuuden tutkimukseksi, sillä sen menetelmät hyödyntävät hyväksi havaittuja ajatusmalleja ja toimintatapoja. Päähuomio kohdistetaan ...

Näytä lisää