TUP OA Books

 

Uusimmat viitteet

 • A Critical Evaluation of Individualism, Collectivism and Collective Action 

  Rautakivi, Tuomo; Siriprasertchok, Ritthikorn; Melin, Harri (Tampere University Press, 2022)
  book
  Tämän vertailevan tutkimuksen tavoitteena on luoda syvempää ymmärrystä kollektivismista, ammattiyhdistystoiminnasta ja kyvystä luoda kollektiivista toimintaa käyttäen Suomea ja Kambodzhaa esimerkkeinä individualistisesta ...
 • Kasvatuksen muuttuvat työ- ja toimintaympäristöt : 10 eläytymismenetelmätutkimusta 

  Härkönen, Saaga; Lätti, Johanna; Rytivaara, Anna; Wallin, Anna (Tampere University Press, 2022)
  book
  Kasvatusinstituutiot peruskoulusta yliopistoon ovat jatkuvan muutoksen keskiössä. Globaalit ja paikalliset yhteiskunnalliset muutokset, kuten esimerkiksi sosiaalisen median levittäytyminen osaksi arkea tai synnytyssairaaloiden ...
 • Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa 

  Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Rönkkö, Jaakko; Urpilainen, Matti; Wacker, Jani; Tampere University (Tampere University Press, 2021)
  Teoksessa syvennytään yhteiskunnallisesti tärkeisiin tarkastuksen, arvioinnin ja valvonnan kysymyksiin, jotka ovat muuttuneet ja joihin on odotettavissa monia muutoksia 2020-luvulla. Toimintaympäristön muutokset muovaavat ...
 • Medioitunut valta ja politiikan paluu : Kyselytutkimus suomalaispäättäjien suhteesta mediaan 2009 ja 2019 

  Reunanen, Esa; Kunelius, Risto (Tampere University Press, 2021)
  Medioitunut valta ja politiikan paluu kuvaa suomalaisten päättäjien suhdetta mediaan heille vuosina 2009 ja 2019 suunnattujen kyselyjen perusteella. Kyselyihin vastasi vaikuttaja-asemassa olevia henkilöitä kahdeksalta eri ...
 • Pirstoutuvatko työurat? : Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa 

  Ojala, Satu; Pyöriä, Pasi (Tampere University Press, 2020)
  book
  Työurien vakaus ja laatu ovat merkittäviä yhteiskunnallisia ja talouspoliittisia kysymyksiä, sillä pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus perustuu työikäisten työssäkäyntiin sekä työstä, tuotannosta ja kulutuksesta ...
 • Uudistuva sosiaali- ja terveysala 

  Hujala, Anneli; Taskinen, Helena (Tampere University Press, 2020)
  book
  Tämä tutkimukseen perustuva kokoomateos tarjoaa selkeän, monipuolisen ja käytännönläheisen yleiskatsauksen siitä, mihin suuntaan suomalainen sosiaali- ja terveysala on kehittymässä 2020-luvulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ...
 • Käyttöliittymä vaaleihin : Tutkimus vaalikoneista kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista 

  Borg, Sami; Koljonen, Kari (Tampere University Press, 2020)
  book
  Vaalikoneilla on Suomessa yli 20 vuoden historia. Suurin osa suomalaisista vaalikoneista on median toteuttamia ehdokasvaalikoneita. Niiden merkitys vaalitiedon lähteenä on kohonnut maassamme merkittäväksi lähes kaikissa ...
 • Elämää sinnittelevässä pikkukaupungissa : varkautelaisten arki ja hyvinvointi 

  Hänninen, Vilma; Kouvo, Antti; Kuusela, Pekka (Tampere University Press, 2020)
  book
  Tässä kymmenestä artikkelista koostuvassa kokoomateoksessa tarkastellaan Varkautta rakennemuutoksen kanssa kamppailevana pienenä kaupunkina historiallisia dokumentteja sekä vuosina 2016–2017 kerättyjä kysely- ja ...
 • Narratives of fear and safety 

  Kaukiainen, Kaisa; Kurikka, Kaisa; Mäkelä, Hanna; Nykänen, Elise; Nyqvist, Sanna; Raipola, Juha; Riippa, Anne; Samola, Hanna (Tampere University Press, 2020)
  book
  Kaksikielinen kokoomateos Narratives of fear and safety tarkastelee pelon ja turvallisuuden dynamiikkaa ja kulttuurisia merkityksiä kirjallisuudessa ja muissa medioissa. Englannin- ja ranskankieliset artikkelit tarjoavat ...
 • Shaping and re-shaping the boundaries of working life 

  Foulkes Savinetti, Nicol; Riekhoff, Aart-Jan (Tampere University Press, 2020)
  book
  This edited book brings together contributions by some of the top work-life researchers from Finland and abroad. It offers a series of short essay-type chapters covering a broad variety of topics related to how labour ...
 • Subject Teacher Education in Transition : Educating Teachers for the Future 

  Ropo, Eero; Jaatinen, Riitta (Tampere University Press, 2020)
  book
  Tämä artikkelikokoelma esittelee Tampereen yliopistossa viimeisten 25-30 vuoden aikana tehtyä aineenopettajankoulutuksen kehittämistyötä, teoriaa ja käytäntöjä ainedidaktisessa kontekstissa. Teoksen kirjoittajat ovat ...
 • NLP perusteet 

  Hiltunen, Sinikka; Kiviaho, Matti; Vikeväinen-Tervonen, Leena (Tampere University Press, 2003)
  book
  NLP eli neuro-linguistic programming perustuu mallittamiselle. Sitä voidaan kutsua myös taitavuuden tutkimukseksi, sillä sen menetelmät hyödyntävät hyväksi havaittuja ajatusmalleja ja toimintatapoja. Päähuomio kohdistetaan ...
 • Tupo ja media : Talous- ja työmarkkinapoliittisen julkisuuden toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä 

  Reunanen, Esa; Väliverronen, Jari (Tampere University Press, 2020)
  book
  Teoksessa kuvataan, millainen julkisen politikoinnin areena Helsingin Sanomissa rakentui kolmessa merkittävässä työmarkkinatapauksessa ja miten tämä areena tuki tai horjutti sopimusten syntyä ja osapuolten asemaa. ...
 • Ympäristö, politiikka ja julkisuus : Kolme tapaustutkimusta journalistisen julkisuuden rakentumisesta ja merkityksestä ympäristöpolitiikassa 

  Kumpu, Ville (Tampere University Press, 2020)
  book
  Politiikan medioitumisesta käytyyn keskusteluun nojaten ja sitä laajentaen tutkimuksessa teoretisoidaan esiin kolme journalistisen julkisuuden rakentumista ja merkitystä poliittiselle toiminnalle määrittelevää ulottuvuutta. ...
 • Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa : Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia 

  Autio, Tero; Hakala, Liisa; Kujala, Tiina (Tampere University Press, 2019)
  book
  Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa: Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia -teos jatkaa opetussuunnitelmakeskustelua, joka käynnistyi vuonna 2017 julkaistussa ensimmäisessä suomenkielisessä opetussuunnitelmatutkimusta ...
 • Mihin työelämä on menossa? : Tutkimuksen näkökulmia 

  Heiskanen, Tuula; Syvänen, Sirpa; Rissanen, Tapio (Tampere University Press, 2019)
  book
  Artikkelikokoelmassa etsitään vastausta kysymykseen ”Mihin työelämä on menossa?” lujasti tutkimuksiin tukeutuen. Työelämän tilaan, muutoksiin ja kehittymiseen vaikuttavat monet tekijät lähtien globaaleista ilmiöistä ...
 • Talous, sääntely, ohjaus : Tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaiskysymyksiä 

  Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Rönkkö, Jaakko; Wacker, Jani (Tampere University Press, 2019)
  book
  Tilintarkastus ja valvonta ovat olleet merkittävien muutosten kohteena viime vuosina niihin kohdistuneiden sääntelyuudistusten, palvelujen ulkoistamisen ja toimintojen yhtiöittämisen vuoksi. Tämä teos sisältää tieteellisesti ...
 • Disciplinary Struggles in Education 

  Heikkinen, Anja; Pätäri, Jenni; Molzberger, Gabriele (Tampere University Press, 2019)
  book
  Kirja käsittelee kasvatuksen disiplinaarisia kiistoja kolmesta näkökulmasta. Ensimmäisen osan artikkelit analysoivat kasvatuksen disiplinaarista luonnetta käytäntönä ja instituutioina. Toisessa osassa kohteena on teoriaa ...
 • Hiljainen vastarinta 

  Autti, Outi; Lehtola, Veli-Pekka (Tampere University Press, 2019)
  book
  Kirja tekee näkyväksi vähän käsiteltyä hiljaisen vastarinnan ilmiötä sekä kokoaa yhteen ja esittelee sitä koskevaa tutkimusta. Kun ihmisen toimintaa säädellään, hallitaan tai kontrolloidaan, ilmenee usein myös avointa ...
 • Leading Change in a Complex World : Transdisciplinary Perspectives 

  Kangas, Anni; Kujala, Johanna; Heikkinen, Anna; Lönnqvist, Antti; Laihonen, Harri; Bethwaite, Julia; Tampere University (Tampere University Press, 2019)
  book
  Leading Change in a Complex World : Transdisciplinary Perspectives on poikkitieteellinen kirja, joka tarjoaa johtajille, johtajuuden tutkijoille sekä opiskelijoille työkaluja monimutkaisissa ja kytköksisissä ympäristöissä ...

Näytä lisää