- Selaus julkaisuajan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Programmable Inter-Device Block Transfer Hardware for Customized Heterogeneous Computing Platforms 

   Tervo, Aleksi (2017)
   Kandidaatintyö
   As requirements for performance and power efficiency grow more strict for high-performance computing and mobile devices, solutions are sought in customized processor architectures and heterogeneous computing platforms. ...
  • Kylmäruiskutustekniikoiden hyödyntäminen ainetta lisäävässä valmistuksessa 

   Mäkelä, Aki (2017)
   Kandidaatintyö
   Kylmäruiskutus on suhteellisen uusi pinnoitteiden valmistusmenetelmä, jota on viime vuosina alettu hyödyntämään ainetta lisäävässä valmistuksessa. Perinteisistä ainetta lisäävistä valmistusmenetelmistä poiketen kylmäruiskutus ...
  • 3D-skannaustekniikoiden vertailu 

   Karvonen, Pietari (2017)
   Kandidaatintyö
   3D-skannereiden määrä teollisuudessa on lisääntynyt viime vuosina. Skannereita käytetään hyväksi laadun valvonnassa, rekonstruoinnissa ja suunnittelun apuna. 3D-skannauksen avulla kappaleesta voidaan luoda nopeasti 3D-malli ...
  • Suunta-antennin vaikutus LTE-verkossa haja-asutusalueella 

   Järveläinen, Joonas (2017)
   Kandidaatintyö
   Työssä selvitetään vaikutus LTE-yhteyden suorituskykyyn haja-asutusalueella, kun korvataan päätelaitteen dipoliantennit suunta-antenneilla. Työ koostuu teoriasta ja kokeellisesta osuudesta. Teoriassa käsitellään LTE:n ja ...
  • Projektinjohtokonsultointiliiketoiminnan johtaminen tiedolla 

   Viertola, Jaakko (2017)
   Kandidaatintyö
   Tietämysperusteisen johtamisen neljä aluetta ovat organisatorinen oppiminen (engl. organizational learning), oppiva organisaatio (engl. learning organization), organisatorinen tietämys (engl. organizational knowledge) ja ...
  • Ohjekirja SolidWorks-ohjelmiston Flow Simulation -lisäosan soveltamiseen 

   Tervo, Tuomas (2017)
   Kandidaatintyö
   Työssä esiteltävä ohjekirja auttaa käyttäjää suunnittelemaan lämmönsiirtimen SolidWorks-ohjelman lisäosan avulla. Ohjekirjassa mallinnetaan tutkittava tapaus ja asetetaan lämmönsiirtimen virtaukselle reunaehdot. Ohjekirjan ...
  • Hitsatun I-palkin massan minimointi poikkileikkausluokassa 4 

   Huusko, Jaakko (2017)
   Kandidaatintyö
   Tämän työn tarkoituksena on tutkia hitsatun I-palkin massan minimointia poikkileikkausluokassa 4. Palkki ja pienahitsi mitoitetaan Eurokoodien mukaisten mitoitusohjeiden mukaan. Pienahitsin vaikutusta palkin massaan ei ...
  • Kuivien lujitteiden käyttö ATL-tekniikassa 

   Riekki, Anne Maria (2017)
   Kandidaatintyö
   Komposiitteja on perinteisesti valmistettu käsityönä, mutta jo vuosikymmeniä on komposiittituotteiden valmistuksessa hyödynnetty myös automatisoituja valmistusmenetelmiä. Materiaalivaihtoehtoja on lukuisia, esimerkiksi ...
  • Optisen hiukkasmittarin mallinnus ja kalibrointi 

   Nykänen, Juuso (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin optisen hiukkasmittarin mallintamiseen soveltuva Matlab-koodi sekä kalibroitiin Tampereen teknillisen yliopiston aerosolifysiikan laboratoriossa kehitetty optinen hiukkasmittari. Kalibrointia ...
  • Turbulenssimallit aerodynaamisten sovellusten numeerisessa laskennassa 

   Mäntynen, Leo (2017)
   Kandidaatintyö
   Aerodynamiikassa ollaan kiinnostuneita ilmavirtauksessa olevaan kappaleeseen kohdistuvista voimista, sillä useiden teknisten laitteiden toiminta perustuu näiden voimien hallintaan. Esimerkiksi tuuliturbiinien energiantuotanto, ...
  • Drone-elektroniikka 

   Nikula, Jonas (2017)
   Kandidaatintyö
   Dronet, tai UAV:t (unmanned aerial vehicle), suomeksi miehittämättömät ilma-alukset, ovat kehittyvä ja kasvava tekniikan alue. Niissä käytettävän teknologian --- varsinkin tekoälyn --- kehittyessä myös niiden mahdolliset ...
  • Suoramallinnus CAD-järjestelmissä 

   Lammi, Kristo (2017)
   Kandidaatintyö
   Työssä perehdytään CAD-järjestelmien kehittymiseen 2D suunnittelusta nykypäivän erilaisiin 3D suunnittelutekniikoihin. CAD-järjestelmien yleisimmin käytetty tekniikka, parametrinen mallintaminen, esitellään toiminnaltaan ...
  • Kysyntäjoustopalveluiden hyödyt pientaloissa 

   Ranta, Ilmari (2017)
   Kandidaatintyö
   Sähkötuotannon siirtyessä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä, lisääntyy tuotannon vaihtelu. Koska sähköverkossa tuotannon ja kulutuksen on aina oltava tasapainossa, on joustavan kysynnän lisääminen ...
  • Biosidit kestomuoveissa 

   Tossavainen, Anniina (2017)
   Kandidaatintyö
   Biosidejä käytetään muoveissa ehkäisemään mikrobikasvua, sekä siitä seuraavaa mahdollista materiaalin värjäytymistä, pistekorroosiota ja hajuhaittoja. Kestomuoveissa käytettävät lisä- ja täyteaineet altistavat ne erityisen ...
  • Teollisuuden aiheuttama mikromuovijäte meressä ja sen hajoaminen 

   Kandelin, Niklas Oskari (2017)
   Kandidaatintyö
   Mereen päätyvä muovijäte on laajasti tunnistettu ongelma. Mikromuovit ovat vähemmän näkyvä osa tätä ongelmaa. Tässä kandidaatintyössä tutustutaan yleisimpiin muovijätettä muodostaviin polymeerityyppeihin, niiden ...
  • Alisynkroniset värähtelyt verkkoon kytketyissä tuulivoimaloissa 

   Leinonen, Joona (2017)
   Kandidaatintyö
   Lisääntynyt tuulivoiman kapasiteetin kasvu vaatii siirtoverkoilta enemmän. Siirtoverkon kapasiteettia nostetaan tyypillisesti sarjaan kytkettyjen kondensaattoreiden avulla. Sarjakondensaattoreiden on kuitenkin havaittu ...
  • Sähköauton akunhallintajärjestelmä 

   Nuuttila, Markus (2017)
   Kandidaatintyö
   Akunhallintajärjestelmän tehtävänä on maksimoida akulla toimivan sähkölaitteen turvallisuus ja hidastaa laitteen akun kulumista. Tämä toteutetaan estämällä akun toimintatilan joutuminen pois turvalliselta toiminta-alueeltaan. ...
  • A Survey Of Optical Flow Techniques For Object Tracking 

   Husseini, Sahar (2017)
   Kandidaatintyö
   There are many object tracking algorithms using optical flow methods. Existing literature in flow estimation are abundant, however, there is not any method found to extract perfect flow data. So making an optimal choice ...
  • Quanser QUBE-Servo 2 -järjestelmän tilasäätö 

   Forsman, Valtteri (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä suunnitellaan moottorin varren asennon säädin. Säätimen toiminta perustuu tilasäätöön, jossa takaisinkytketty säädin on toteutettu tilatakaisinkytkennällä ja redusoidulla tilahavaitsijalla. Tilatakaisinkytkennässä ...
  • Tehoelektroniikkalaitteiden komponenttien tuottamat meluhaitat ja niiden ehkäisy 

   Takalo, Juhani (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä käsiteltävät melua aiheuttavat ilmiöt ovat käänteinen pietsosähköinen ilmiö, magnetostriktio ja Maxwellin voimat. Käänteinen pietsosähköinen ilmiö aiheuttaa aineen muodon muuttumisen ulkoisen sähkökentän ...