- Selaus julkaisuajan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Teräsbetonilaatan mitoituksen kehittyminen 

   Jokela, Aleksi (2017)
   Kandidaatintyö
   Teräsbetonirakenteita käytetään kaikenlaisessa rakentamisessa. Suomessa teräsbetonirakentaminen yleistyi 1900-luvun alussa. Teräsbetonirakentamiseen tehtiin ensimmäiset määräykset vuonna 1928, jonka jälkeen betonin ja ...
  • Teollisuusrobottien tarraintyypit ja sähköisen tarraimen rakentaminen materiaalia lisäävää valmistusta hyödyntäen 

   Kangasmäki, Jori (2017)
   Kandidaatintyö - Bachelor's thesis
   Tässä työssä esitellään teollisuusroboteissa käytettäviä erilaisia tarraintyyppejä. Tarraimet jaotellaan toiminnallisuuden mukaan ja niiden tärkeimpiä ominaisuuksia sekä tyypillisimpiä käyttötarkoituksia käydään läpi. ...
  • Tapaustutkimus data-analytiikan esiin tuomista piirteistä oppimisen arvioinnissa 

   Roima, Aleksi (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan data-analytiikan esiin tuomia piirteitä oppilaan itsearviointeihin liittyen digitaalisesta arviointiohjelmistosta kerätyssä aineistossa. Tutkimus on rajattu aineiston osalta koskemaan ...
  • Hitsatun I-palkin massan minimointi poikkileikkausluokassa 4 

   Huusko, Jaakko (2017)
   Kandidaatintyö
   Tämän työn tarkoituksena on tutkia hitsatun I-palkin massan minimointia poikkileikkausluokassa 4. Palkki ja pienahitsi mitoitetaan Eurokoodien mukaisten mitoitusohjeiden mukaan. Pienahitsin vaikutusta palkin massaan ei ...
  • Turbulenssimallit aerodynaamisten sovellusten numeerisessa laskennassa 

   Mäntynen, Leo (2017)
   Kandidaatintyö
   Aerodynamiikassa ollaan kiinnostuneita ilmavirtauksessa olevaan kappaleeseen kohdistuvista voimista, sillä useiden teknisten laitteiden toiminta perustuu näiden voimien hallintaan. Esimerkiksi tuuliturbiinien energiantuotanto, ...
  • Suunta-antennin vaikutus LTE-verkossa haja-asutusalueella 

   Järveläinen, Joonas (2017)
   Kandidaatintyö
   Työssä selvitetään vaikutus LTE-yhteyden suorituskykyyn haja-asutusalueella, kun korvataan päätelaitteen dipoliantennit suunta-antenneilla. Työ koostuu teoriasta ja kokeellisesta osuudesta. Teoriassa käsitellään LTE:n ja ...
  • Kylmäruiskutustekniikoiden hyödyntäminen ainetta lisäävässä valmistuksessa 

   Mäkelä, Aki (2017)
   Kandidaatintyö
   Kylmäruiskutus on suhteellisen uusi pinnoitteiden valmistusmenetelmä, jota on viime vuosina alettu hyödyntämään ainetta lisäävässä valmistuksessa. Perinteisistä ainetta lisäävistä valmistusmenetelmistä poiketen kylmäruiskutus ...
  • 3D-skannaustekniikoiden vertailu 

   Karvonen, Pietari (2017)
   Kandidaatintyö
   3D-skannereiden määrä teollisuudessa on lisääntynyt viime vuosina. Skannereita käytetään hyväksi laadun valvonnassa, rekonstruoinnissa ja suunnittelun apuna. 3D-skannauksen avulla kappaleesta voidaan luoda nopeasti 3D-malli ...
  • Projektinjohtokonsultointiliiketoiminnan johtaminen tiedolla 

   Viertola, Jaakko (2017)
   Kandidaatintyö
   Tietämysperusteisen johtamisen neljä aluetta ovat organisatorinen oppiminen (engl. organizational learning), oppiva organisaatio (engl. learning organization), organisatorinen tietämys (engl. organizational knowledge) ja ...
  • Programmable Inter-Device Block Transfer Hardware for Customized Heterogeneous Computing Platforms 

   Tervo, Aleksi (2017)
   Kandidaatintyö
   As requirements for performance and power efficiency grow more strict for high-performance computing and mobile devices, solutions are sought in customized processor architectures and heterogeneous computing platforms. ...
  • Ohjekirja SolidWorks-ohjelmiston Flow Simulation -lisäosan soveltamiseen 

   Tervo, Tuomas (2017)
   Kandidaatintyö
   Työssä esiteltävä ohjekirja auttaa käyttäjää suunnittelemaan lämmönsiirtimen SolidWorks-ohjelman lisäosan avulla. Ohjekirjassa mallinnetaan tutkittava tapaus ja asetetaan lämmönsiirtimen virtaukselle reunaehdot. Ohjekirjan ...
  • Monte Carlo -menetelmien hyödyntäminen aineiston tutkimisessa 

   Enäsuo, Lasse (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä tutkitaan Monte Carlo -menetelmien ominaisuuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia. Hyvin usein aineistojen tutkiminen vaatii, että aineisto noudattaa jotain todennäköisyysjakaumaa. Monte Carlo -menetelmiä ...
  • Thermoactuated twist in liquid crystal elastomer for temperature sensing 

   Patrakka, Jani (2017)
   Kandidaatintyö
   This thesis explores the possibility of utilising liquid crystal elastomers (LCE) for thermal sensing applications. To measure its thermal properties, a thin film of LCE was photopolymerised in splayed nematic alignment ...
  • Promises and Challenges of Perovskite Solar Cells in Portable Applications 

   Immonen, Juuli (2017)
   Kandidaatintyö
   In the process of reducing fossil fuel consumption and continuous development of clean energy, photovoltaic technologies will play an increasing role. Current mainstream solar cell technology, crystalline silicon solar ...
  • Juomavedentuotanto merivedestä käänteisosmoosilla Länsi-Afrikassa nyt ja tulevaisuudessa 

   Oikarainen, Miika (2017)
   Kandidaatintyö
   Länsi-Afrikan mannervaltioissa 28 % väestöstä elää puhtaan juomaveden puutteessa. Saastunut tai liian vähäinen juomavesi aiheuttaa merkittäviä sairauksia, sekä helpottaa tautien leviämistä. Väestönkasvun, elintason nousun, ...
  • Kuivien lujitteiden käyttö ATL-tekniikassa 

   Riekki, Anne Maria (2017)
   Kandidaatintyö
   Komposiitteja on perinteisesti valmistettu käsityönä, mutta jo vuosikymmeniä on komposiittituotteiden valmistuksessa hyödynnetty myös automatisoituja valmistusmenetelmiä. Materiaalivaihtoehtoja on lukuisia, esimerkiksi ...
  • Lähdekoodin automaattisen korjauksen menetelmät 

   Pulkkinen, Taneli (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä tutustutaan erilaisiin automaattiseen ohjelmakoodiin virheiden korjauksen työkaluihin, sekä yleistetään niiden taustalla olevia toimintamenetelmiä. Tavoitteena on selvittää, millaisia menetelmiä automaattisessa ...
  • Responsiiviset web-käyttöliittymäkirjastot 

   Kallonen, Antti (2017)
   Kandidaatintyö
   Responsiivinen web-käyttöliittymä on käyttäjän päätelaitteen ominaisuuksiin mukautuva käyttöliittymä. Laitekannan muuttuminen pelkistä työpöytäpäätteistä monipuolisemmaksi älypuhelimien yleistyessä suosii tällaisen kirjaston ...
  • Kysyntäjoustopalveluiden hyödyt pientaloissa 

   Ranta, Ilmari (2017)
   Kandidaatintyö
   Sähkötuotannon siirtyessä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä, lisääntyy tuotannon vaihtelu. Koska sähköverkossa tuotannon ja kulutuksen on aina oltava tasapainossa, on joustavan kysynnän lisääminen ...
  • Suoramallinnus CAD-järjestelmissä 

   Lammi, Kristo (2017)
   Kandidaatintyö
   Työssä perehdytään CAD-järjestelmien kehittymiseen 2D suunnittelusta nykypäivän erilaisiin 3D suunnittelutekniikoihin. CAD-järjestelmien yleisimmin käytetty tekniikka, parametrinen mallintaminen, esitellään toiminnaltaan ...