"Teknis-taloudellinen tiedekunta" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Ase- ja puolustusteollisuuden maine ja eettinen työnantajaimago 

   Vihottula, Markus (2010)
   Diplomityö
   Työn tärkeimpänä tavoitteena on tutkia ase- ja puolustusteollisuuden julkisuuskuvaa eritoten houkuttelevan työnantajan näkökulmasta. Ase- ja puolustusteollisuus on kiistelty teollisuuden hara, jonka alan yritykset kuitenkin ...
  • Autoteollisuuden suurimpien yritysten kannattavuuskehitys vuosina 1998–2008 

   Helin, Peitsa (2010)
   Diplomityö
   Profitability is usually related to company’s ability to organize its operations in a way that the company is able to cover its expenses, instalments of loans and distribution of dividends with sales revenues. A company ...
  • Avoimen innovaation menestystekijät 

   Varjonen, Pasi (2010)
   Diplomityö
   Kykyä innovoida pidetään yrityksen yhtenä ratkaisevampana tekijänä luoda uutta kilpailuetua ja siten selvitä kilpailussa tulevaisuuden alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Avoin innovaatio on innovoinnin saralla uusin ...
  • Defensive methods against third party patents 

   Sula, Miia (2009)
   Diplomityö
   The objective of this thesis is to study, not only intellectual property strategies and how they can contribute to the likelihood of getting into a patent dispute, but also the tools and methods available to defend against ...
  • Engaging Business Users to Business Intelligence Competency Center 

   Purhonen, Ville (2010)
   Diplomityö
   This thesis deals with the engagement of business users to Business Intelligence Competency Center (BICC). The concept of BICC is still relatively young and it has not been researched a lot. The benefits and the downsides ...
  • Evaluation of Technical Solutions for Advanced Mobile Services Based on a Consumer Study 

   Duan, Xiaobo (2010)
   Diplomityö
   This thesis is a study of mobile services based on consumer’s evaluation, which includes market and survey analysis from the statistics of a mobile services’ survey. The back-ground knowledge and market effects will be ...
  • Finnish Small and Medium Size Enterprises in Nigeria – Factors Influencing lack of Foreign Direct Investments 

   Oguji, Nnamdi (2010)
   Diplomityö
   Recently, Finnish firms through government delegations to Nigerian have become more interested in investing in the Nigerian market. There are already quiet a number of Finnish SMEs exporting in the Nigerian market. Within ...
  • Framework for Integrating Offshore Design Offices 

   Vesala, Jukka (2010)
   Diplomityö
   The goal of this Master’s thesis was to find an integration framework and process between Cargotec Tampere’s main design office and locally situated design offices. The problem had been that there was no defined process ...
  • Identifying and Evaluating End-Users and Distribution Channels in the Baltic Countries and Poland 

   Leal de la Garza, Jorge Armando (2010)
   Diplomityö
   Gaining market share and increasing revenue stream are important aspects to every company. In order to reach these goals, sometimes companies have a need to explore foreign markets that can provide new business opportunities ...
  • Junaliikenteen palvelutason muutosten vaikutukset matkustajamääriin 

   Korpi-Hyövälti, Pekka (2010)
   Diplomityö
   Ilmastonmuutoksen aikakautena on tärkeää nostaa ympäristöystävällisen rautatieliikenteen matkustajamääriä mahdollisimman paljon. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, miten kaukoliikenteen palvelutason muutokset ovat ...
  • Kokoonpanoteollisuusyrityksen toimittajaportaalin tietosisällöt 

   Teppo, Vesa-Matti (2010)
   Diplomityö
   Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää toimittajaportaalin oleellisimmat tietosisällöt tehokkaamman tiedonvaihdon toteutumiseksi kokoonpanoteollisuusyrityksen toimittajaverkostossa. Samalla tutkittiin tiedonhallinnallisia ...
  • Lean implementation in logistics 

   Haukipuro, Maria (2010)
   Diplomityö
   The study focuses on logistic operations of the case company, Biohit Group. It is a part of a wider lean development project, and therefore logistics of Biohit Group is evaluated from perspective of lean philosophy. An ...
  • Lentoliikenteen pitkän aikavälin tulevaisuus Euroopassa 

   Niiranen, Kaisa (2010)
   Diplomityö
   Lentoala elää murroksen aikakautta ja ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa Euroopan lentoalan ...
  • Liikennehaitan minimointi tiesiltahankkeissa sillansiirtomenetelmällä 

   Pitkänen, Maija (2011)
   Diplomityö
   Sillansiirtomenetelmä on vallitseva sillanrakennusmenetelmä rautateillä, mutta tiesiltahankkeissa menetelmää ei ole vielä hyödynnetty. Perinteisiin tiesiltojen rakennusmenetelmiin verrattuna menetelmän keskeisenä etuna on ...
  • Muutosjohtamisen haasteet synergiaetuja tavoiteltaessa 

   Rikama, Kimmo (2010)
   Diplomityö
   Tämän työn keskeinen tavoite on tarkastella kahden eri organisaation; Cramo Finland Oy:n ja Cramo Instant Oy:n fuusion myötä käynnistyneen kaluston synergiaprojektin etenemistä ja vaiheita kirjallisuudessa esiintyvien ...
  • Ohjelmistopalveluiden tuottaminen monikulttuurisessa ympäristössä 

   Karttunen, Elina (2010)
   Diplomityö
   Palveluiden merkitys ohjelmistoliiketoiminnassa kasvaa yhteiskunnan muuttuessa palveluvaltaisemmaksi. Ohjelmistot ja niiden mukana myös palvelut sekä palvelutuotanto leviävät globalisoituvassa toimintaympäristössä yhä ...
  • Palveluliiketoiminnan kehittäminen yritysverkostossa 

   Lähdeaho, Marika (2011)
   Diplomityö
   Diplomityössä keskitytään palveluliiketoiminnan kehittämiseen yritysverkostossa. Tutkimuksen kohteena on Forum for Intelligent Machines eli älykkäitä työkoneita valmistavien teollisuusyritysten kehitysyhteistyöfoorumi. ...
  • Pk-yrityksen myyntiprosessin johtamisen kehittäminen 

   Kalli, Arttu (2010)
   Diplomityö
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuinka pk-yrityksen myyntiprosessin johtamista voitaisiin kehittää. Prosessin johtamisen kehittämistä tutkittiin case-yrityksen kautta teemahaastattelulla. Jotta prosessia ja sen ...
  • Potilasvirrat hoitoverkostossa 

   Väihinpää, Jani (2009)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö on osa Hatanpään kantasairaalan tilaamaa tutkimusta. Työn päätavoitteena oli selvittää Hatanpään kantasairaalan potilasvirtojen nykytilanne. Tämän lisäksi tutkimuksella oli tavoitteena kartoittaa Hatanpään ...
  • Projektien välisen oppimisen kehittäminen ohjelmistoyrityksessä 

   Pajunen, Matti (2011)
   Diplomityö
   Tämän tutkimuksen lähtökohtina olivat kaksi keskeistä ilmiötä nykypäivän liiketoiminnassa: tietämyksen ja osaamisen merkityksen korostuminen sekä yritysten liiketoiminnan perustuminen yhä enemmän projektien toteuttamiselle. ...