"Fagerholm, Peter" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Poliisin hallintokantelumenttelyn kriittiset menestystekijät 

   Fagerholm, Peter (2015)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimus on laadullinen teorialähtöiseen sisällönanalyysiin pohjautuva tutkimus, joskin joiltain osin sillä on myös kirjallisuuskatsauksen piirteitä. Tutkimuksessa tarkastellaan teoreettisella tasolla, millainen on poliisin ...