"Ympäristö- ja energiatekniikka" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanKandidaatintutkielmat

  • Asuinalueen ravinteiden kestävä kierrätys 

   Kiho, Sara (2019)
   Kandidaatintyö
   Ravinteet luovat yhdessä auringonvalon ja veden kanssa pohjan maanviljelylle, sillä kasvit tarvitsevat ravinteita kasvamiseen ja yhteyttämiseen. Kotitalouksissa syntyvistä jätteistä eniten ravinteita sisältävät virtsa, ...
  • Bakteerit ligniinin hyödyntämisessä 

   Laaksonen, Ilmari (2019)
   Kandidaatintyö
   Lignoselluloosa on hyvin käytetty raaka-aine monissa biojalostamoissa ja muissa teollisissa sovelluksissa, mutta ligniini on usein määritelty turhaksi ja prosesseja haittaavaksi osaksi lignoselluloosaa. Tämän takia useimmat ...
  • Biodieselin valmistusmenetelmät ja niiden kannattavuus 

   Nest, Niklas (2018)
   Kandidaatintyö
   Biodiesel on biopohjainen ominaisuuksiltaan dieselöljyä vastaava polttoaine. Tässä kandidaatintyössä tutustutaan biodieselin valmistusmenetelmiin ja niiden kustannuksiin sekä vertaillaan niiden kannattavuutta. Työ on ...
  • Biokaasun tuottamis- ja hyödyntämismahdollisuudet suomalaisella lypsykarjatilalla 

   Kaleva, Ville (2018)
   Kandidaatintyö
   Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella suomalaisen lypsykarjatilan mahdollisuuksiin biokaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen. Biokaasun syntymisen taustalla oleva mikrobiologinen prosessi esiteltiin samoin kuin biokaasuprosessien ...
  • Energiatehokkuuden mittaaminen kunnassa 

   Liejumäki, Päivi (2018)
   Kandidaatintyö
   Tutkimuskysymyksinä tässä työssä on energiatehokkuuden mittaamisen nykyinen toteutus eri toimialoilla ja miten sitä voidaan kehittää, jotta voidaan mitata tarkemmin suoritteen tai palvelun suhdetta energiapanokseen. Työ ...
  • Faasimuutosmateriaalien hyödyntäminen aurinkoenergian varastoinnissa 

   Poutamo, Jaakko (2018)
   Kandidaatintyö
   Kasvava globaali energiankulutus ja ilmastonmuutos ajavat energiateollisuuden keksimään uusia uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä ratkaisuja. Yksi potentiaalinen energiamuoto on aurinkoenergia, jota jo maapallolla ...
  • Geoenergiakaivojen porauksen yhteydessä syntyvän kivituhkan ja veden separointi 

   Kamppuri, Sara-Leena (2018)
   Kandidaatintyö
   Geoenergiakaivon avulla saadaan hyödynnettyä maalämpöä energianlähteenä. Geoenergiakaivojen porauksen yhteydessä syntyy kivituhkan ja veden seosta, joka on hyvin sameaa ja jossa kuiva-ainetta voi olla useita kymmeniä ...
  • Henkilöautojen otto- ja dieselmoottorien päästönvähennystekniikat 

   Kulmala, Kim (2018)
   Kandidaatintyö
   Otto- ja dieselmoottorien päästönvähennystekniikoiden kehitys on tärkeää, sillä liikenteen aiheuttamat päästöt aiheuttavat vakavia ympäristö- ja terveyshaittoja. Polttomoottorit muodostavat ylivoimaisen enemmistön liikenteen ...
  • Hulevesien hyödyntäminen asuinalueilla 

   Haapakoski, Juuli (2019)
   Kandidaatintyö
   Hulevedet aiheuttavat erilaisia määrällisiä ja laadullisia ongelmia, joita voidaan hallita esimerkiksi säilyttämällä rakennettaessa enemmän kasvillisuutta. Hulevesien määrä lisääntyy mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä ...
  • Juomavedentuotanto merivedestä käänteisosmoosilla Länsi-Afrikassa nyt ja tulevaisuudessa 

   Oikarainen, Miika (2017)
   Kandidaatintyö
   Länsi-Afrikan mannervaltioissa 28 % väestöstä elää puhtaan juomaveden puutteessa. Saastunut tai liian vähäinen juomavesi aiheuttaa merkittäviä sairauksia, sekä helpottaa tautien leviämistä. Väestönkasvun, elintason nousun, ...
  • Jämsän Hallin kaukolämpöverkon optimointi 

   Soikkeli, Tatu (2018)
   Kandidaatintyö
   Työssä tarkastellaan Jämsän Hallin kaukolämpöverkkoa ja sen mallintamista ja optimointia. Mallintaminen ja optimointi tehdään Logica MAP -ohjelmalla käyttäen hyväksi annettuja tietoja ja arvoja. Valmiiksi mallinnettua ...
  • Kiertotaloutta edistävät liiketoimintamallit tekstiiliteollisuudessa 

   Pöysti, Kristiina (2019)
   Kandidaatintyö
   Nykyinen vaateteollisuus kuormittaa ympäristöä ja tuhlaa resursseja, mikä johtuu vaatteiden massatuotannosta ja niiden lyhyestä käyttöiästä. Kiertotalous on talousmalli, jonka tarkoituksena on luoda uusi, luonnonvaroja ...
  • Kontaminaation havaitseminen talousvesiverkostoissa 

   Pesonen, Eemeli (2019)
   Kandidaatintyö
   Varhaisvaroitusjärjestelmät (EWS) ovat järjestelmiä, jotka pyrkivät talous- tai raakavettä monitoroimalla havaitsemaan veteen päässeitä vieraita aineita. EWS:n tehtävänä on seurata veden laatuparametrejä erilaisilla ...
  • Magnetohydrodynaaminen pumppaus sekä sen mahdolliset sovellukset energiateollisuudessa 

   Pesonen, Jussi (2019)
   Kandidaatintyö
   Työssä tarkastellaan kirjallisuudesta MHD-pumppausilmiön toimintaperiaatteita sekä selvittämään, minkätyyppisiä menetelmään perustuvia teknisiä konsepteja on käsitelty tai tutkittu. Työn tarkoituksena on myös selvittää, ...
  • Mikromuovit yhdyskuntajätevesien lietteissä ja niiden analysointi 

   Rintala, Kati (2019)
   Kandidaatintyö
   Mikromuovit ovat alle 5 mm kokoisia muovipartikkeleita. Niitä päätyy yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille muun muassa kosmetiikasta ja autonrenkaista. Jätevedenpuhdistamolla suurin osa virtaaman mikromuoveista (jopa 99 %) ...
  • Nanomateriaalijäte ja sen käsittely Suomessa 

   Järvinen, Kaisa (2018)
   Kandidaatintyö
   Nanomateriaali on materiaali, jonka yksi tai useampi ulottuvuus on 1–100 nm, ja joka on syntynyt luonnollisesti, prosessin sivutuotteena tai valmistettu tarkoituksellisesti. Nanomateriaaleja sisältävät kaupalliset tuotteet ...
  • Promises and Challenges of Perovskite Solar Cells in Portable Applications 

   Immonen, Juuli (2017)
   Kandidaatintyö
   In the process of reducing fossil fuel consumption and continuous development of clean energy, photovoltaic technologies will play an increasing role. Current mainstream solar cell technology, crystalline silicon solar ...
  • Prosessiteollisuuden putkilinjojen alustava painehäviölaskenta ja mitoitus 

   Halonen, Arttu (2018)
   Kandidaatintyö
   Nesteiden ja kaasujen kuljettamiseen käytetään tyypillisesti putkilinjoja, joissa virtausta ylläpitää linjan päiden välinen paine-ero. Virtauksen paine kuitenkin vähenee kitka- ja paikallishäviöiden vuoksi putkilinjan ...
  • Puun kaasutus osana hajautettua energiantuotantoa 

   Kontola, Ville (2018)
   Kandidaatintyö
   Kandidaatintyön tarkoituksena oli perehtyä puukaasuun ja hajautettuun energiantuotantoon. Työssä käsiteltiin puukaasun tuottamista ja käyttöä mikrotuotannon näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin, millä muilla tavoilla voidaan ...
  • Reduction of Chemical Oxygen Demand from Pulp Mill Wastewater with Integrated Membrane Filtration 

   Määttä, Linda (2019)
   Kandidaatintyö
   The pulp industry generates high volumes of wastewater from 10 to 90 m3 per tonne of produced pulp. The wastewater contains large quantities of various organic compounds which total amount can be measured, for example, ...